Dienstenwijzer inclusief Privacy Paragraaf


Informatie over onze dienstverlening

Wij maken graag heldere afspraken met u over onze dienstverlening en de bijbehorende kosten. Op deze pagina leest u daar meer over. Wij gaan hierbij verder dan de informatie die we u op grond van de Wet op het financieel toezicht moeten verstrekken. Wij geven u graag aanvullende informatie over onze dienstverlening zodat u een goed totaalbeeld krijgt. Heeft u hier vragen over, stel ze ons dan gerust!


Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006096. Op grond van deze vergunning mogen wij de volgende activiteiten verrichten:

 • Adviseren en bemiddelen in particuliere schadeverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in zakelijke schadeverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in inkomensverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in zorgverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in vermogensopbouwende producten
 • Adviseren en bemiddelen in hypothecair krediet
 • Adviseren en bemiddelen in betaalrekeningen
 • Adviseren en bemiddelen in spaarrekeningen
 • Adviseren en bemiddelen in elektronisch geld
 • Adviseren en orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
 • Bemiddelen in consumptief krediet.

Aard van dienstverlening

Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op de volgende manieren van dienst zijn:

 1. Wij kunnen u inzicht geven in uw huidige situatie als het gaat om het afdekken van bepaalde risico’s.
 2. Wanneer u exact weet welk financieel product u nodig heeft en geen advies wenst, kunnen wij de begeleiding verzorgen bij het afsluiten daarvan (execution only).
 3. Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort financieel product u zoekt, kunnen wij u helpen bij het vergelijken en selecteren van de beste optie.
 4. Wij kunnen op uw verzoek klankborden over uw ideeën van een financieel product.
 5. 5. Wij kunnen u coachen bij het vormen van een beeld van de mogelijkheden voor het verzekeren van bepaalde risico’s.
 6. Wij kunnen u een compleet advies geven over een financieel product en begeleiden bij het afsluiten van een passende oplossing, waarbij onze dienstverlening in principe stopt op het moment dat het betreffende product is afgesloten.
 7. Wij kunnen het volledig beheer van financiële producten voor u verzorgen: advies, afsluiten en begeleiding na het tot stand komen van een financieel product. Bij het laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan een mogelijk tussentijdsadvies tot aanpassing van het afgesloten product, of aan het in behandeling nemen van een schade.

Klachten over de uitvoering van onze dienstverlening

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u echter niet tevreden bent, vragen wij u ons dit direct te laten weten. Wij doen dan ons uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Vindt u dat wij niet naar uw tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Tel. 0900-3552248 of www.kifid.nl. Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer: 300.003296.


Adviesvrij

Voor alle producten is ons kantoor adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of verzekeringsmaatschappijen.


Selectie van aanbieders

Bovenstaande adviesvrijheid betekent niet dat wij met alle verzekeraars en hypotheekverstrekkers zakendoen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep voorkeursmaatschappijen/ hypotheekverstrekkers. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Een lijst met namen van onze voorkeursmaatschappijen/ hypotheekverstrekkers sturen wij u op verzoek toe.


Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten, aandelen of anderszins zeggenschap in ons bedrijf.


Onze beloning

Voor levensverzekeringen, hypotheken, uitvaartverzekeringen, betalingsbeschermers, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, complexe bankproducten en voor adviezen waarbij geen producten worden afgesloten brengen wij de kosten voor onze werkzaamheden rechtstreeks bij u in rekening. Afhankelijk van de vooraf gemaakte afspraak kan dit tegen vast tarief of op urendeclaratie.

Voor alle overige producten worden wij beloond op basis van provisie. Dit betekent dat wij onze beloning ontvangen van de bank of verzekeraar waar wij uw belangen onderbrengen. Onze beloning is dan onderdeel van de prijs of de premie van uw product en u ontvangt van ons geen (aanvullende) factuur.


Uw persoonsgegevens

Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door een verzekering.


Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.


Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen óf en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk twintig jaar nadat de verzekeringen en/ of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.


Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft recht om te bepalen welke gegevens wij van u wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
b) Wanneer u meent dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kun u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij aan uw verzoek.
d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
e) Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij dit zo spoedig mogelijk uitvoeren.
f) Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of ander financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.


Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.

Wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij meerdere stukjes van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen er dan wel op wijzen dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.


Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij doen ons best om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u toch van mening blijven dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Natuurlijk is er nog meer te vertellen

Wij hopen dat u een goed beeld heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijke is dat veel meer dan u in deze brochure heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust uw vragen. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? Wij vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek.